Forma za prijavu na stranicu

   

Centar za permanentno akademsko usavršavanje i cjeloživotno učenje

Details

O centru

 

Djelatnost Centra je usmjerena na omogućavanje i realiziranje različitih oblika stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja kroz cjeloživotno učenje. Osnovno polazište u radu Centra je “pravo građanina na obrazovanje” u drušvu koje uči, ali i pravog rađanina da mu bude omogućeno da “utiče na obrazovanje kao javno dobro”. Stoga se u Centru uvažavaju oba pristupa, jedan,koji polazi od formalnih i unaprijed definiranih oblika cjeloživotnog učenja i drugi, koji za polazište uzima potrebe potencijalnih polaznika i svojim fleksibilnim pristupima i programima omogućava zadovoljavanje njihovih potreba za cjeloživotnim učenjem.

  


     Sjedište: Franje Račkog 1, 71.000 Sarajevo, BiH

     Telefon:00387 33 253 290

     Telefax:00387 33 667 873

     Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     Ustanovljen:2013

     Voditelj: Akademik dr. Adila Kreso

 


Program

U okviru Centra odvijaju se aktivnosti koje su usmjerene na edukaciju stručnjaka različitih profila i razvoj odgovarajućih kompetencija za uspješan i kvalitetan pedagoško-psihološki i didaktičko-metodički rad u nastavi.U fokusu djelovanja Centra su edukativni oblici rada sa nastavnicima/profesorima srednjih škola, univerzitetskim saradnicima i asistentima, školskim bibliotekarima, “sos” mamama, budućim međunarodnim ekspertima za obrazovanj, kao i djelatnicima u nevladinim organizacijama. 

U narednoj akademskoj godini 2013/2014 godinina stavljaju se aktivnosti koje nisu završene u prethodnoj ili se ponavljaju. Takoće se rad Centra odvijati kroz:

PON- Pedagoško obrazovanje nastavnika. Na početku školske godine raspisuje se konkurs za pedagoško obrazovanje nastavnika koji pohađaju nastavu prema utvrđenom rasporedu u toku zimskog semestra i verificiraju rezultate svoga rada u toku ljetnog semestra.

GLOBED projekat se također nastavlja budući da je predviđen da u ovoj pripremnoj fazi traje do septembra 2 014. u a potom slijedi selekcija i upis kandidata na internacionalni master studij

ŠKOLSKE BIBLIOTEKE– projekat se nastavlja do početkanovembra 2013.

Centar ima u planu da poveća aktivnosti apliciranjem na nove konkurse i javne pozive te posebnim angažmanom na povećavanju razmjene nastavnika i studenata.

Treba posvetiti i određenu pažnju studentima s posebnim potrebama budući da je UNSA coordinator jrednog velikog međunarodnog projekta EQOPP.

Projekat Equal opportunity for students with special needs in higher education (Jednaki uslovi za studente s posebnim potrebama u visokom obrazovanju) bi trebalo više vezati za Filozofski fakultet i Centar NIRSA.

Na Filozoskomf akultetu se izučava Specijalna pedagogija i niz drugih predmeta i sadržaja koji se odnose na rad sa osobama sa posebnim potrebama, a istovremeno imamo (imali smo) određena iskustva u radu sa studentima s posebnim potrebama,budući da se oni na našem fakultertu javljaju učestalije nego na brojnim drugim fakultetima.

 

 


Projekti 

 

Dosad je u okviru Centra realizirano nekoliko projekata čiji su nosioci uglavnom članovi Odsjeka zapedagogiju u saradnji sa kolegama i kolegicama sa drugih odsjeka. Tako su u protekloj akademskoj godini ralizirani projekti:

UNICEF- Interkulturalno obrazovanje u visokoškolskoj didaktici i nastavnim metodama,MDG Kultura za razvoj  Projekat je završen, obučeno je 10 asistenata uglavnom sa drugih nenastavničkih fakulteta i podijeljena su uvjerenja o završenoj pedagoškoj obuci. (Budžet projekta 64.655,00  BAM )

PON- Pedagoško obrazovanje nastavnika. U dvije akademske godine (2011-2013) nastavu u okviru PON je pohađalo109 nastavnika srednjih škola svih struka: inženjeri, ljekari, ekonomisti, psiholozi, idr. od kojih je 106 završilo obuku.Projekat se nastavlja I u idućoj kalendarskoj godini (Budžet projekta u iznosu 30.000 obezbjeđen od strane FOD Soros i uplatama kandidata u iznosu 20.000).

GLOBED- Master on Education Policies for Global Development Master u obrazovnoj politici zaglobalni razvoj Ovaj magistarski program na čijoj izradi radi više univerziteta, Universita de Barcelona Autonoma, Univerisity of Amsterdam, Oniversity of Oslo, Universoty of Malta i Univerzitet u Sarajevu, treba da postane međunarodni referentni program za buduće magistreu oblasti globalizacije, obrazovanja i razvoja.Osnovni cilj je konstruirati atraktivan master program podjednako privlačan i za istraživače i za praktičare koji trenutno rade u tom području ili žele i planiraju da rade. (Budžet projekta za FFSA 29.921,00 EUR obezbjeđen od EU u okviru Erasmus Mundus).

ŠKOLSKE BIBLIOTEKE - School Libraries as a Means to Develop a Democratic Society through Strengthening Information Literacy and Lifelong Learning, (Školske biblioteke kao mjesto razvijanja demokratskog društva jačanjem informacijske pismenosti i cjeloživotnog učenja“). Projekat realiziraju dva odsjeka zajedno: Odsjek za pedagogiju i Odsjek za Komparativnu književnost i bibliotekarstvo. Do polovine  juna 2013. održane su 4 od 10 sesija obuke srednjoškolskih bibliotekara, a realizacija projekta se nastavlja u septembru i oktobru 2013.godine. (Finansiran od strane Američkog Office of Public Affaires, budžet 19.894 US$).

 

 


 

   
© ALLROUNDER