Forma za prijavu na stranicu

   

Centar za psihološka istraživanja, edukaciju i savjetovanje

Details

 


O centru

Centar za psihološka istraživanja, edukaciju i savjetovanje (CPIES) formiran je 2009. godine, a od 2011. u sastavu je Centra za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti Filozofskog fakulteta (Centar NIRSA). Aktivnosti CPIES-a usmjerene su na primjenu psiholoških spoznaja s ciljem pokretanja razvoja društva u cjelini, unapređivanje kvaliteta življenja, razvijanja i unapređivanja ljudskih potencijala te poticanja razvoja blagostanja pojedinca. U CPIES-u se provode naučno-istraživačke, edukativne i savjetodavne aktivnosti koje se predlažu, osmišljavaju i realiziraju od strane nastavnika i saradnika Odsjeka za psihologiju ili u saradnji sa drugim institucijama ili organizacijama. Pored navedenog, planirano je da CPIES publikuje godišnjak u kojima bi se prezentirali rezultati istraživanja provedenih u Centru.

 


 

Sjedište: Franje Račkog 1, 71.000 Sarajevo, BiH

Telefon:00387 33 253 290

Telefax:00387 33 667 873

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ustanovljen: 2009

Voditelj: dr.Renko Đapić, red.prof.

 


Program

 

Tri  su osnovne grupe aktivnosti koje se planiraju realizirati u CPIES:

 

1. Naučno-istraživačke aktivnosti

 

U CPIES-u realizirali bi se fundamentalni i aplikativni naučno-istraživački projekti. Projekte bi predlagali i različitim fondovima kandidirali članovi Odsjeka. Odgovarajućom tehničkom opremljenošću, administrativnom podrškom, kadrovskim potencijalima (koji ne moraju nužno biti sa Odsjeka) i odgovarajućom organizacijom CPIES bi mogao samostalno ili u saradnji sa sličnim institucijama realizirati i najsloženije istraživačke ili aplikativne projekte.

 

2. Edukacijske aktivnosti

 

U Centru bi se organizirale edukacije iz specifičnih područja (npr. psihološki mjerni instrumenti, multivarijatne metode, psihološko obrazovanje za nastavnike, uspješno učenje i poučavanje, edukacija nastavnika za odgojno-obrazovni rad sa djecom sa posebnim potrebama, bazične vještine komuniciranja za (ne)psihologe, usvajanje komunikacijske kompetencije koja uključuje dvije vrste društvenih vještina: kognitivne i bihevioralne vještine, trening asertivnosti, itd.) za psihologe i druge stručnjake.

 

3. Savjetodavne aktivnosti

 

U prostorijama CPIES-a bio bi organiziran savjetodavni rad za različite ciljne populacije, prvenstveno za studente, nastavno-naučno osoblje (Filozofskog fakulteta ali i šire), organizacije i kompanije. Kroz savjetodavni rad pomagalo bi se studentima koji imaju problema i poteškoća u učenju, ali i drugima koji se suočavaju sa različitim problemima prilagodbe na poslu ili u životu. Također, savjetodavni rad bio bi usmjeren i prema kompanijama i menadžerima u procesu selekcije kandidata i razvoja ljudskih resursa itd.). Dugoročan plan je formiranje savjetovališta kao organizacione jedinice Centra. U savjetovalištu bi se pružale usluge procjene i savjetovanja u različitim kontekstima.

 

U narednom periodu planirana je realizacija sljedećih istraživanja:

 

1. Project Implicit (saradnja sa Odeljenjem za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Univerzitetom u Virginiji)

(voditelj: ass. Nina Hadžiahmetović)

2. Uloga radnog pamcenja u pretrazi dugorocnog pamcenja

(voditelj Ratko Đokić)

3. Relacije eksplicitnih i implicitnih mjera ličnosti na konceptima tipova osoba (septembar/oktobar 2013) – II faza

(voditelj ass. Nina Hadžiahmetović)

4. Psihološke determinante pomirenja između Srba i Bošnjaka

(voditelj ass. Nina Hadžiahmetović)

5. Atribucioni stilovi i negativni afektivitet kao medijatori relacije zavisnosti od facebooka i interpersonalne orijentacije

(voditelj ass. Nina Hadžiahmetović)

6. Efekti obrazovanja na razvoj inteligencije

(voditelj dr. Nermin Đapo, van. prof.)

      


Projekti 

 

U periodu od osnivanja do danas, u CPIES-u realizirana su sljedeća istraživanja:

1. Psihološka dobrobit i životni ciljevi kod studenata prve godine Filozofskog fakulteta u Sarajevu

(voditelj dr. Jadranka Kolenović Đapo, van. prof.).

2. Psihološke odrednice humora kod studenata Filozofskog fakulteta u Sarajevu

(voditelj dr. Jadranka Kolenović Đapo, van. prof.).

3. Implicitne teorije inteligencije

(voditelj dr. Nermin Đapo, van. prof.)

4. Povezanost između ličnosti i inteligencije

(voditelj dr. Nermin Đapo, van. prof.).

5. Validacija zadataka opsega radnog pamćenja na bh jezicima

(voditelj ass. Ratko Đokić)

6. Utjecaj emocija na kognitivne procese: autobiografsko prisjecanje, percepcija rizika, donosenje odluka, konformizam

(voditelj: dr. Saša Drače, docent)

7. Utjecaj visokog obrazovanja na sociopoliticku orjentaciju mladih

(voditelj: dr. Saša Drače, docent).

8. Utjecaj aktivacije religijskih pojmova putem priming-a na medugrupne odnose

(voditelj: dr. Saša Drače, docent).

9. Odrednice motivacije klijenata za psihoterapiju

(voditelj ass. Sabina Alispahić)

10. Razlika u estetskoj procjeni jednostavnih i složenih stimulusa sa skrivenim objektima

(voditelj ass. Nina Hadžiahmetpašić)

11. Može li privlačnost proizvesti halo efekat?

(voditelj ass. Nina Hadžiahmetpašić)

12. Relacije eksplicitnih i implicitnih mjera ličnosti na konceptima tipova osoba

(voditelj ass. Nina Hadžiahmetpašić)

U toku je realizacija istraživanja:  

13. Kratkoročno pamćenje kao međuspremnik između dugoročne memorije i motornog odogovra

(voditelj: ass. Ratko Đokić)

14. Nastavnik u Bolonjskom procesu

(voditelj dr. Sibela Zvizdić, docent)

 

Rezultati dobiveni u istraživanjima objavljeni su u domaćim, regionalnim i međunarodnim časopisima i saopšteni na konferencijama.

 

 

 

 

 


 

   
© ALLROUNDER